Tapetenlöser

Tapetenloeser2019_WEB2019
Tapetenloeser2019_WEB2019

Līdzeklis vieglai tapešu noņemšanai. 
Ātri un droši noņem vecās tapetes.

Patēriņš: 250ml (50-100m2), 750ml (150-300m2).

Iestrāde

Vieglajām tapetēm: 250ml Super Nova Tapetenlöser iemaisīt 15-20L ūdens. Maisījumu uzklāt ar švammi, smidzinātāju vai otu. Ļaut 5-10 minūtes iedarboties, tad noplēst vecās tapetes.

Smagās vai mazgājamās tapetes: 250ml Super Nova Tapetenlöser iemaisīt 8-10L ūdens. Tapešu virsmu pirms šķīduma uzklāšanas vienmērīgi saskrāpēt, lai nodrošinātu šķīduma piekļūšanu pamatnē. Vairāku tapešu kārtu gadījumā uzklāt šķīdumu vairākkārt (2-3 reizes).

Līmes krāsu noņemšanai: 250ml Super Nova Tapetenlöser iemaisīt 15-20L ūdens. Maisījumu uzklāt ar otu, virsmu vienmērīgi piesātinot. Pēc 5-10 minūtēm virsmu nomazgāt ar ūdeni.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Lietošanas temperatūra: min. +5°C apstrādes laikā.

Krāsa: bezkrāsains

Iepakojums: 250 ml / 750 ml

Drošības informācija: Bīstami  Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes • Sargāt no bērniem • Pirms lietošanas izlasīt etiķeti • Izmantot aizsargcimdus un acu/sejas aizsargus • SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu • Atbrīvoties no satura/tvertnes saskaņā ar vietējiem/reģionāliem/valsts vai starptautiskiem noteikumiem.

Izotridekanols, etoksilēts ar 5 – 9 Mol EO

Satur: 15 – < 30 % nejonu virsmaktīvās vielas; < 5 % anjonu virsmaktīvās vielas, fosfātus; aromātisko kompozīciju.

Uzglabāšana: Labi noslēgtos traukos vēsā vietā, sargāt no sala. Minimālais uzglabāšanas laiks 3 gadi – skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Categories: Speciālie līdzekļi