Holz-Entgrauer

Supernova_Holz-Entgrauer_WEB2018
Supernova_Holz-Entgrauer_WEB2018

Koksnes balinātājs ārdarbiem
Atjauno koksnes dabīgo toni. Vienkārši pielietojams. Bioloģiski noārdās, uz ūdens bāzes, bez asas smakas. Visiem pelēki novecojušiem koksnes veidiem: dārza mēbelēm, lapenēm, pergolām, terases dēļiem, koka žogiem un fasādēm.

Patēriņš: apm. 100-200ml/m2.

Īpašības: Liek pelēkai koksnei izskatīties kā jaunai. Želejveidīga konsistence vieglai uzklāšanai. Tāpat notīra arī citus netīrumus, rūsas paliekas un zaļganos sūnu un aļģu veidojumus.

Pamatnes: virsmas attīrīt no lielajiem netīrumiem un pārklājumu paliekām.

Iestrāde: pirms lietošanas kārtīgi samaisīt. Koksni samitrināt ar ūdeni. Ar otu uzklāt Holz-Entgrauer vienmērīgā kārtā uz koksnes. Ļaut apm. 15 minūtes iedarboties. Notīrīt koksni ar cietu birsti šķiedru virzienā. Pēc vajadzības, biezākas pelēkās koksnes gadījumā, veikt atkārtotu tīrīšanas ciklu. Beigās koksni nomazgāt, vēlams ar zema spiediena ūdens strūklu. Mazgāt līdz neveidojas putas. Tālākai apdarei koku kārtīgi nožāvēt, vismaz 3 dienas bez lietus.

Norādījums: Darbu zonu, sevišķi zivju dīķus, plastmasas, metāla, akmens, apmetuma un betona virsmas aizsargāt no līdzekļa iedarbības, piemēram, apklājot. Tāpat arī aizsargāt augus.

Neiestrādāt temperatūrā, kas zemāka par +5°C.

Darbarīkus: mazgāt ar ūdeni.

Uzglabāšana: cieši noslēgtus, vēsā no sasalšanas drošā vietā.

Sastāvdaļas: skābeņskābe <5% ( bioloģiski noārdās), ūdens, piedevas.

Iepakojums: 1 L

Darba drošība: Bīstami Izraisa nopietnus acu bojājumus. Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Pirms lietošanas izlasīt etiķeti. Izmantot acu/sejas aizsargus. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu. Sastāvā esošu vielu identitāte: Skābeņskābe, dihidrāts. Drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.

Categories: Jaunumi, Koka virsmu apdarei