Grünbelags-Entferner

Grünbelags-Entferner
Grünbelags-Entferner

Aļģu un sūnu noņemšanas līdzeklis.
Lietošanai gatavs šķidrums aļģu un sūnu noņemšanai ārdarbos no tādām virsmām kā trotuāriem, terasēm, jumtiem, ēku fasādēm, koka žogiem, utt. Profesionālai un neprofesionālai lietošanai.

Patēriņš: apm. 170 ml/m2; 5L pietiek apm. 30 m2 vienreizējai apstrādei.

Jaunums: no 2017. gada jūlija arī 500 ml iepakojumā ar smidzinātāju! 500 ml pietiek apm. 3 m2 vienreizējai apstrādei.

Īpašības: Lietošanai gatavs šķidrums aļģu un sūnu noņemšanai ārdarbos no tādām virsmām kā trotuāriem, terasēm, jumtiem, ēku fasādēm, koka žogiem, utt. Profesionālai un neprofesionālai lietošanai. Piemērots akmens, betona, stikla, koka un keramikas virsmām, jumtiem, dakstiņiem, garāžām, kā arī kausējamiem jumta segumiem, bituma šindeļiem, metāla cinkotām vai krāsotām virsmām.

Lietošanai ārdarbos. Līdzeklis efektīvi un dziļi iedarbojas uz apstrādājamo virsmu, attīra to no aļģēm un sūnām, un vienlaicīgi arī aizsargā no atkārtotas apaugšanas.

Pielietošana: Lai sasniegtu optimālu rezultātu, apstrādājamajai virsmai jābūt sausai. Šķidrumu uzklāt ar otu, birsti, dārza smidzinātāju vai lejkannu un ļaut iedarboties apm. 24 stundas. Optimālai iedarbībai būtu vēlams, lai šajā laikā nav nokrišņu. Līdzeklis iedarbojas patstāvīgi, lielākoties nav nepieciešama manuāla iedarbība, tomēr, dažreiz nepieciešams virsmu papildus mehāniski attīrīt ar birsti vai augstspiediena mazgātāju. Sevišķi netīrām virsmām var būt nepieciešama atkārtota apstrāde. Lietot aizsargcimdus.

Instrumentu tīrīšana: pēc darba beigām nekavējoties mazgāt ar siltu ūdeni.

Lietošanas temperatūra: min. +5°C apstrādes un žūšanas laikā.

Krāsa: bezkrāsains

Iepakojums: 500ml / 5L

Drošības pasākumi: Darba vietā nedrīkst ēst, dzert un smēķēt. Nekavējoties novilkt piesārņoto apģērbu. Ja rodas iedarbības simptomi vai šaubu gadījumos, meklēt medicīnisku palīdzību. Ja ieelpoti tvaiki vai aerosols, pārvietoties svaigā gaisā. Ja nokļuvis uz ādas, nomazgāt ar siltu ūdeni un labi noskalot. Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā virs 0 °C. Produkta atlikumus (kods: 070699) un neattīrīto iepakojumu (kods:150110) neizvietot kopā ar sadzīves atkritumiem, savākt atsevišķi un likvidēt drošā veidā. Iepakojumu var attīrīt ar lielu daudzumu ūdens un nodot šķirojamo atkritumu savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei (kods: 150102).

Biocīda inventarizācijas Nr.: LV01082011/4948

Aktīvā viela: Četraizvietotā amonija savienojumi, benzil-C12-16-alkildimetilhlorīdi: 15 g/kg.

Partijas apzīmējums un derīguma termiņš: skatīt marķējumu uz iepakojuma.

Darba drošība:    Kairina ādu. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Sargāt no bērniem • Pirms lietošanas izlasīt etiķeti • Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt rokas • Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus • SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot • Īpaša medicīniskā palīdzība (sk. Drošības pasākumi uz šīs etiķetes) • Ja rodas ādas kairinājums: Lūdziet mediķu palīdzību • Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.

 

Categories: Speciālie līdzekļi